افرادی که موفقیتها و شکستهای خود را، به (توانایی و محدودیت های) خود نسبت می‏دهند، دارای مکان کنترل‏ درونی و افرادی که موفقیها و شکستهای‏ خود را به عوامل بیرون ازخود (شانس) نسبت می‏دهند، دارای مکان کنترل‏ بیرونی هستند. ادراک اتفاقات با توجه به مکان کنترل افراد متفاوت است، بنابراین مکان کنترل ما تاثیر زیادی بر رفتار ما خواهد داشت.
ویژگی های افراد با مکان کنترل درونی:
افرادی که دارای مکان کنترل درونی هستند اعتقاد دارند موفقیت هایی که دریافت می کنند به علت رفتار ها و ویژگی خود آنهاست- معتقدند کنترل کاملی بر زندگی خود دارند و بر اساس این باور رفتار می کنند- ارزش بیشتری برای مهارت ها و پیشرفت های خود قایل هستند- این افراد برای قبول مسئولیت اعمال خود آمادگی بیشتری دارند- کمتر تحت نفوذ دیگران قرار می گیرند و حس انتخاب شخصی بیشتری را تجربه می کنند- بیشتر درگیر خیال پردازی های پیشرفت می باشند و خیال پردازی های کمتری درباره شکست دارند- اطلاعات بیشتری را در موقعیت های متفاوت کسب نموده و پردازش می نمایند همچنین در کنار آمدن با ناراحتی های روانی توانایی بهتری دارند- این افراد احتمال دارد بیشتر ورزش کنند، سیگار را ترک کنند و کمربند ایمنی خود را ببندند تا کسانی که مکان کنترل بیرونی دارند.
ویژگی های افراد با مکان کنترل بیرونی:
اعتقاد دارند موفقیت های آنها در دست مردم دیگر، تقدیر یا شانس است- در کوشش برای بهبود موقعیت خود فایده ای نمی بینند- به کنترل زندگی خود باور چندانی ندارند- احساس فشار روانی در این افراد بیشتر است- محیط را تهدید کننده می بینند، یعنی اعتقاد آنها این است که کنترلی بر آن ندارند- برای قبول مسئولیت آمادگی کمتری دارند- بیشتر منفعل هستند و احتمال رفتار فعال در آنها کمتر است- افراد دارای مکان کنترل بیرونی در موقعیتهای‏رقابتی بیشتر به تسلیم شدن گرایش دارند اما در هنگام‏ همکاری به خوبی افرادی که مکان کنترل درونی دارند رفتار می‏کنند- به‏ نشانه‏های محیط پیرامون بیشتر حساس بوده و به آن توجه زیادتری نشان می‏دهند.
افراد با کنترل مکان درونی در مقایسه با افراد با کنترل مکان بیرونی اعتماد به نفس بیشتر و اضطراب کمتری دارند. بدین ترتیب از هر راهی که وارد می شویم به نظر می رسد مکان کنترل درونی بهتر از مکان کنترل بیرونی است.
چگونه افراد، دارای یکی از این مکان های کنترل می شوند:
مکان کنترل از کودکی آموخته می شود. والدین کودکانی که دارای مکان کنترل درونی هستند حمایت کننده اند، پیشرفت را می ستایند، استقلال را در کودکان تشویق می کنند، اقتدارطلب نیستند.
توصیه: برای موفقیت های خود ارزش قایل شوید و توانایی های خود را موثرترین عامل بدانید، اگر دچار شکست شدید تجربه کسب کنید و عوامل بیرونی و موثر در شکست را هم در نظر بگیرید و با تلاش بیشتر برای موفقیت به راه خود ادامه دهید.
*نویسنده: روانشناس و رواندرمانگر خانم آناهیتا عطایی

دیدگاه خود را بنویسید