تعریف مرکز مشاوره عمومی :
به مرکزی اطلاق می شود که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با کسب پروانه از سازمان بهزیستی تاسیس می شود وتحت نظارت آن سازمان به ارائه خدمات مشاوره ای ، آموزشی درحوزه سلامت روان ، ارجاع مراجعین به مراکز مشاوره تخصصی ، تشکیل گروه های همسان وایجاد ارتباط با سازمانها ونهادهای اجتماعی می پردازد .