تأثیر تاب‌آوری و سرسختی روان‌شناختی بر سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی-کمبود توجه

چکیده هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر تاب‌آوری و سرسختی روان‌شناختی بر سلامت روان مادران دارای کودک مبتلا به اختلال بیش‌فعالی-کمبود توجه و تعیین وزن هر یک از این متغیرهای پیش‌بینی‌کننده در پیش‌بینی سلامت روان بود. جامعه آماری تمامی مادران مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های روان‌پزشکی کودک و نوجوان بیمارستان‌های شهید مدرس، نور، فارابی و شهید رجایی…

ادامه مطلب

اثر بازی‌های منتخب بومی ـ محلی بر کاهش نشانه‌های کمبود توجه/ بیش‌فعالی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی

چکیده هدف این پژوهش بررسی اثر بازی‌های بومی محلی بر کاهش نشانگان کمبود توجه/ تکانشگری در دانش¬آموزان مقطع ابتدایی بود. پژوهش از نوع نیمه تجربی با استفاده از طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه موردمطالعه دانش آموزان مقطع ابتدایی (۷ تا ۱۲ ساله) شهر مشهد که در نیمسال اول ۱۳۹۵-۱۳۹۴ مشغول به تحصیل…

ادامه مطلب

بیش فعالی/کمبود توجه و اعتیاد به مواد مخدر: نقش میانجی ذهن آگاهی

چکیده هدف مطالعه حاضر، مقایسه شدت بیش فعالی/کمبود توجه و زیر مقیاس‌های آن به همراه میزان ذهن آگاهی در افراد معتاد به مواد مخدر و افراد عادی بود. همچنین این مطالعه به بررسی نقش میانجی‎گر ذهن آگاهی در ارتباط علّی بیش فعالی/کمبود توجه با اعتیاد به مواد مخدر پرداخت. نمونه مورد بررسی شامل ۱۵۳ نفر…

ادامه مطلب

اثربخشی زوج‌درمانی هیجان مدار بر تعهد زناشویی و دلزدگی زناشویی در زوجین نابارور

چکیده: (۱۷۷۰ مشاهده) سابقه و هدف: ناباروری در سراسر جهان و در همه‌ی فرهنگ‌ها به عنوان یک تجربه استرس‌زا، بحرانی و تهدیدکننده‌ی ثبات فردی، زناشویی، خانوادگی و اجتماعی، شناخته شده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر تعهد زناشویی و دلزدگی زناشویی در زوجین نابارور انجام شد. مواد و روش‌ها: روش این…

ادامه مطلب

بررسی رابطه بین مؤلفه های عشق و سبکهای دلبستگی با رضایت زناشویی

چکیده زمینه و هدف: یکی از نهادهای مهم در جامعه خانواده می‌باشد، لذا اهمیت شناخت و بررسی عواملی که سبب استحکام این نهاد اجتماعی مهم می‌گردد بسیار مهم می‌باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مؤلفه‌های عشق و سبک‌های دلبستگی با رضایت زناشویی انجام شده است. روش بررسی‌: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی توصیفی-…

ادامه مطلب

تاثیرآموزش مهارت های ارتباطی وحل مساله مذهب محور بر رضایت زناشویی زنان در آستانه طلاق

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی وحل مساله بر رضایت زناشویی زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره شهر اهواز بوده است. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون ،پس آزمون وپیگیری با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری شامل ۳۰ زن است که از لحاظ سن ،وضعیت اجتماعی،اقتصادی ،طول…

ادامه مطلب

نقش میانجی‌گر دشواری نظم‌جویی هیجان در رابطه بین سبک‌های دلبستگی و تعارضات زناشویی

چکیده دلبستگی یک سیستم رفتاری است که برای نظم‌جویی نزدیکی کودک به والد یا مراقبت‌کننده اصلی در هنگام خطر یا اضطراب شکل می‌گیرد تا شانس بقای او را بالاتر برد. فرض بر این است که انواع مختلف سبک‌های دلبستگی به‌گونه‌ای متفاوت با تعارضات زناشویی در ارتباط باشند و عوامل زیادی وجود دارند که می‌توانند رابطه…

ادامه مطلب